Werken tijdens zwangerschap

Blijven werken tijdens de zwangerschap

Kondigt een werkneemster haar zwangerschap aan, terwijl haar werkpost haar blootstelt aan risico's? Ze hoeft niet noodzakelijk helemaal te stoppen met werken.

Breng uw arbeidsgeneesheer op de hoogte

Zodra je werkneemster haar zwangerschap aankondigt, breng je de arbeidsarts op de hoogte. Die organiseert dan een medisch onderzoek.

Na dat onderzoek overhandigt de arbeidsarts jou een gezondheidsevaluatieformulier. Dit document bevat haar bevindingen en advies over de maatregelen die je moet nemen.

Als je werkneemster blootstaat aan een risico

Je moet een voorzorgsmaatregel nemen om je werkneemster te beschermen. Dat kan zijn:

  • Een aanpassing van de werkpost (gedeeltelijke werkverwijdering): een tijdelijke aanpassing van de werkomstandigheden of -tijd voor je werkneemster, of een verandering van werkpost die aangepast is aan haar gezondheidstoestand.
  • Een volledige werkverwijdering: als je werkneemster geen ander, aangepast werk kan doen, moet ze tijdens haar zwangerschap stoppen met werken.

Je werkneemster hoeft dus niet automatisch te stoppen met werken. Alles hangt af van haar gezondheidstoestand en de aanpassingsmogelijkheden van haar werkpost.

Opschorting van het loon

Als je werkneemster volledig stopt met werken, hoef je haar geen loon te betalen. Haar arbeidsovereenkomst wordt immers opgeschort. Ze komt dan in aanmerking voor uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.